Zaznacz stronę

STATUT FUNDACJI
„JA I TY”
z siedzibą w Łomży
(TEKST JEDNOLITY Z DN. 02.04.2021 R.)

Postanowienia ogólne

§ 1
1. FUNDACJA „JA i TY” zwana dalej ,,Fundacją”, ustanowiona została przez Katarzynę Kulkińską zwaną dalej ,,Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Poredę w dniu 23.07.2018 r. (Rep. A nr 8259/2018), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja została powołana dla realizacji celów społecznych. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą i osiągać z tego tytułu dochody jedynie w celach pomocniczych.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łomża.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
4. Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały i filie.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 4
Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
Celem Fundacji jest:
1. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,
2. działanie na rzecz integracji i pomocy osobom oraz środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie,
3. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, udzielanie pomocy przy poszukiwaniu pracy, zatrudnianiu i utrzymaniu miejsca pracy,
4. działalności charytatywnej,
5. wsparcie i aktywizacja osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie,
6. wspieranie działań rozwijających kreatywność i aktywność twórczą, artystyczną, w tym rozwój wszelkich zainteresowań i pasji życiowych,
7. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
8. wspieranie rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci,
9. działanie na rzecz osób dotkniętych patologiami społecznymi oraz chorobami cywilizacyjnymi,
10. działania na rzecz integracji pokoleń, środowisk społecznych, narodowych, kulturowych, religijnych,
11. działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości jednostki, rozwój wspólnot, spółdzielni, organizacji oraz społeczności lokalnych,
12. działalność oraz pomoc społeczna mniejszościom narodowym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
13. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
14. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
15. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
16. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
17. wsparcie społeczne i pomoc społeczna,
18. aktywizacja społeczności lokalnych, wspieranie inicjatyw prospołecznych,
19. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
21. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
22. promocji i organizacji wolontariatu,
23. działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, integracji, reintegracji i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
24. angażowanie społeczności lokalnej w realizowanie projektów kulturalno-oświatowych,
25. pomoc i wsparcie osób o uzdolnieniach artystycznych w określonej dziedzinie sztuki, twórców prowadzących działalność artystyczną o charakterze nonkonformistycznym oraz twórców niepełnosprawnych,
26. upowszechnianie artystycznego dorobku osób utalentowanych, lecz o ograniczonych możliwościach upowszechniania własnego dorobku,
27. przełamywanie stereotypów myślowych i kształtowanie pozytywnego odbioru przez społeczeństwo osób powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
28. pomoc społeczna, wsparcie i poradnictwo skierowane do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
29. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie tożsamości narodowej, czystości i piękna polskiego języka, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego,
30. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, ze wskazaniem i podkreśleniem potrzeb osób niepełnosprawnych i po 50 roku życia.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie poradni specjalistycznych szczególnie z zakresu pośrednictwa pracy oraz aktywizacji osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
2. Pośrednictwo pracy,
3. Działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
4. Działalność agencji pracy tymczasowej,
5. Działalność związana z udostępnianiem pracowników,
6. Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów i warsztatów,
7. Poradnictwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
8. Poradnictwo i terapię uzależnień oraz współuzależnień,
9. Promowanie zdrowego stylu życia,
10. Działalność wydawniczą,
11. Organizowanie działalności kulturalnej, organizacja eventów, festynów imprez masowych,
12. Szkolenie własnych osób zatrudnionych w Fundacji w ramach podnoszenia kwalifikacji,
13. Działanie na rzecz osób i podmiotów z obszaru pomocy społecznej,
14. Organizowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
15. Świadczenie usług społecznych w społeczności lokalnej,
16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celów Fundacji,
17. Organizowanie zbiórek rzeczowych i pieniężnych na realizację celów statutowych,
18. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji,
19. Inicjowanie i prowadzenie kompleksowych programów edukacyjnych oraz badań naukowych, a także form wymiany i współpracy między organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami,
20. organizowanie warsztatów artystycznych i imprez o społeczno-kulturalnym charakterze, mających na celu pobudzenie aktywności twórczej, społecznej i zawodowej osób wywodzących się z trudnych środowisk;
21. propagowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji itp., organizowanie festiwali, koncertów, wystaw, spektakli, spotkań literackich, wykreowanie przestrzeni do prezentacji różnorodnej twórczości artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości osób niepełnosprawnych;
22. podejmowanie działań w kierunku integracji osób z naruszoną sprawnością: fizyczną, społeczną, psychiczną lub intelektualną ze społeczeństwem oraz umożliwianiu im swobodnego dostępu do instytucji użytku publicznego, np. kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych itp.;
23. upowszechnienie i realizowanie imprez i zawodów o charakterze sportowo-rekreacyjnym;
24. organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;
25. współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi działającymi w dziedzinach pokrewnych celom Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji
§ 8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące, sto złotych) oraz inne mienie uzyskane przez Fundację w czasie jej działalności.

§ 9
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1) Darowizn, spadków, zapisów, dotacji i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych,
2) Zbiórek i imprez publicznych,
3) Wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych,
4) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5) Odsetek bankowych,
6) Nawiązek orzekanych przez sądy,
7) Pozostałości funduszy indywidualnych zbiórek, nie wykorzystanych w trakcie trwania umowy o udostępnieniu konta Fundacji,
8) Dochodów z działalności gospodarczej.
9) Dotacji z budżetu Państwa, środków krajowych i zagranicznych, programów UE.

§ 10
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Organy Fundacji
§ 11
Organami Fundacji są:
1. Zarząd,
2. Rada Fundacji.
§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób, powoływanych przez Radę Fundacji, w drodze uchwały. Rada Fundacji wskazuje również Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji, którego wysokość ustala Rada Fundacji. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
5. Zarządzanie Fundacją odbywa się na zasadach demokratycznych. Fundacja posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy. Szczegółowe zasady działania ww. ciała oraz jego skład osobowy ewentualnie procedurę wyboru składu ustala Zarząd.
§ 13
1. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
a) pisemnej rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania (ust. 2).
2. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie w drodze uchwały.

§ 14
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundacją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, nie zastrzeżonych dla innych jej organów, a w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji w stosunkach z osobami trzecimi,
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania i planów finansowych Fundacji,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji,
f) tworzenie i znoszenie zakładów, oddziałów i filii,
g) powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
h) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników,
i) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
k) ustanawianie pełnomocników do zastępowania Fundacji w sprawach cywilnych, sądowych lub administracyjnych, w tym w zakresie zawierania umów z instytucjami zarządzającymi lub grantodawcami i do realizacji projektów.
l) kierowanie prowadzoną przez fundację działalnością gospodarczą oraz podejmowanie decyzji w przedmiocie jej zakresu lub dalszego prowadzenia.
m) powoływanie Rady Pracowników jako organu konsultacyjno – doradczego oraz uchwalenie Regulaminu jej Funkcjonowania.
§ 15
1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na: posiedzeniach osobiście, albo w formie głosowania: pisemnego lub telefonicznego lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS) lub pocztą elektroniczną, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, informując pozostałych członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia: pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub krótką wiadomością tekstową (SMS), a w przypadku braku takiej możliwości – listem poleconym – na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu informują Prezesa Zarządu o swoich: adresach do korespondencji, adresach poczty elektronicznej i numerach telefonów komórkowych do użycia na potrzeby z tego paragrafu Statutu.
§ 16
1. Uchwały Zarządu dla swej ważności wymagają zwykłej większości głosów.
2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach nabywania lub zbywania nieruchomości lub użytkowania wieczystego, albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, konieczna jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu.

§ 17

1. Rada Fundacji składa się z od dwóch do czterech członków i jest wybierana na czas nieokreślony.
2. Wyboru i odwołania członków Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały.
3. Mandat członka Rady Fundacji wygasa na skutek:
a) pisemnej rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania
4. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
§ 18

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na dwa lata.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Do zadań Rady Fundacji należą:
a) nadzór nad działalnością Fundacji,
b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
d) reprezentowanie Fundacji w stosunkach prawnych pomiędzy Fundacją,
a członkami Zarządu.
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 19
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

2. W umowach między Fundacją a członkami zarządu oraz w sporach z nimi Fundację reprezentuje członek Rady Fundacji wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

 

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 20

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w celu stałego uzyskiwania środków na finansowanie działalności statutowej. Prowadzenie działalności gospodarczej ma charakter pomocniczy dla realizacji celów statutowych.

§ 21

Na działalność gospodarczą z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 1 100,00 zł (słownie: jeden tys. złotych).
§ 22
1. Działalność gospodarcza jest prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może polegać także na uczestnictwie w spółce, spółdzielni lub wspólnym przedsięwzięciu. We władzach spółek i spółdzielni Fundacja jest reprezentowana przez Zarząd lub wskazanego przez Zarząd pełnomocnika.
3. Fundacja nie może dystrybuować zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy członków Zarządu lub pracowników. Zysk i nadwyżki bilansowe przeznacza się na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.
4. Proporcje środków przeznaczanych na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej ustala Zarząd w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy.
5. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia roku w którym Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
6. W przedmiocie zmiany zakresu prowadzenia działalności gospodarczej lub zakończenia jej prowadzenia decyduje Zarząd w formie uchwały o zmianie statutu.

§ 23
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
3. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
4. PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
5. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
6. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
7. PKD 88.10.Z Usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych
8. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
9. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
10. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
11. PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
12. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
13. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
14. PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
15. PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
16. PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
17. PKD 58 19 Z Pozostała działalność wydawnicza
18. PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
19. PKD 82 11 Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
20. PKD 69 20 Z Działalność rachunkowo-księgowa
21. PKD 82 19 Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
22. PKD 82 99 Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
23. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
24. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
25. PKD 84.2 Usługi na rzecz całego społeczeństwa
26. PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
§ 24
Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona na zasadach rachunku ekonomicznego. Koszty działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio przez Fundację są pokrywane z majątku Fundacji.

§ 25
Działalność gospodarczą Fundacji organizuje i kieruje jej Zarząd.

Połączenie z inną fundacją

§ 26
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 27
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji
§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez jej Zarząd.
4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji Fundacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszenia prasowego do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji Fundacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
f) zgłoszenie ukończenia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
g) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
5. Po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji pozostałe środki majątkowe mogą być przeznaczone na cele tożsame z celem Fundacji określonym w § 6 i utworzenie nowej Fundacji lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o tożsamych lub zbliżonych celach.

Zmiana Statutu
§ 29
1. Statut Fundacji i cele Fundacji mogą być zmienione w trakcie działania Fundacji.
2. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd jednomyślnie, na podstawie uchwały.
3. Zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu do właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego.

Postanowienia końcowe
§ 30
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.

Skip to content